وجود امام صادق(ع) رمز وحدت اسلامي است

NewsPic NewsPic

تعظیم شعائر دینی موجب حفاظت از مکتب جعفری می شود

NewsPic NewsPic

بدبختی های مسلمانان به خاطر وجود جمعیت های نادان است

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی تبلیغ و آموزش های کاربردی مرکز آموزش مرکز مشاوره سیاسیدفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: 2008118 0511 - کدپستی: 9134714154
Email : i c t @ m a i l k h . c o m